Política de privacitat usuaris

Privacitat/usuraris web

1) PRIVACITAT/SOL.LICITUDS:
Política de privacitat per sol•licitants de pressupostos, informació o serveis

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per L´ASSEGURADORA MUTUA DE TERRASSA. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels sol•licitants de pressupostos o serveis i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LA MUTUALITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:
El titular responsable del tractament de les dades:

MUTUA DE TERRASSA Mutualitat de Previsió Social,(d´ara en endavant, L'ASSEGURADORA marca comercial de MÚTUA DE TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació
SOL.LICITUDS de pressupostos , cotitzacions, productes.

A l’ASSEGURADORA tractem les dades personals dels sol·licitants i potencials assegurats per a les següents finalitats:

- Per atendre qualsevol sol·licitud que ens arrivi a través de formularis habilitats o per altres mitjans de comunicació (telèfon, DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES, etc...).
- Per avaluar el risc de la sol.licitud en base a les dades que l´ínteressat ens proporciona.
- Per elaborar anàlisis estadístiques, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per LA MUTUALITAT, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.
- Per remetre comunicats sobre productes de LA MUTUALITAT: L'Usuari podrà comunicar el seu desig de no rebre més comunicacions comercials seguint les instruccions que s'indiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

• Bases legals per al tractament:
1) El seu consentiment que es considera atorgat al dur a terme la sol.licitud.
2) L´interès legítim de LA MUTUALITAT per l´enviament d´informació comercial i l´elaboració d´estudis de mercat.
3) La relació contractual, per atendre aquelles sol.licituds relacionades amb la petició de prestacions vinculades als serveis contractats, com abonaments, o altres aspectes necessaris per la gestió d´aquestes prestacions.

Termini de conservació de les dades:
Les dades es conservaran indefinidament mentre no es sol•liciti la seva supressió (L'usuari pot manifestar la seva decisió de deixar de rebre comunicacions de productes en cada enviament rebut de la forma especificada en el mateix).
I en el cas de que la sol•licitud es faci dins del marc de la relació contractual existent o derivin en una eventual contractació, es conservaran mentre duri la relació de serveis i una vegada finalitzada, durant els terminis establerts legalment per la prescripció de qualsevol acció civil o penal de reclamació.

3.- Destinataris de les dades personals
LA MUTUALITAT podrà comunicar les dades tractades, a altres entitats o organismes públics relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau, així com per raons de reassegurança o coassegurança, segons estableix la llei 30/1995 d´ordenació de les assegurances privades.
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol•licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

4.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA MUTUALITAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a L´ASSEGURADORA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol•licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, LA MUTUALITAT aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades


2) PRIVACITAT MUTUALISTES, ASSEGURATS, PROVEIDORS

Política de privacitat per mutualistes, assegurats i proveïdors

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per L´ASSEGURADORA MUTUA DE TERRASSA. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtinguts dels seus clients i proveïdors i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LA MUTUALITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2018


1.- Identificació del titular responsable del tractament:
El titular responsable del tractament de les dades:

MUTUA DE TERRASSA Mutualitat de Previsió Social,(d´ara en endavant, L'ASSEGURADORA marca comercial de MÚTUA DE TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5.
Delegat de protecció de dades: dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació
MUTUALISTES i ASSEGURATS
Gestionem les dades amb les següents finalitats:

1-Gestionar els serveis contractats, així com la seva gestió administrativa, econòmica i comptable.

• La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis sol•licitats.
• Termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts.

2-Dur a terme anàlisis estadístiques actuarials, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per LA MUTUALITAT, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.

3- Per remetre comunicats sobre productes de LA MUTUALITAT.
• Bases legals per al tractament: L´interès legítim de LA MUTUALITAT per l´enviament d´informació comercial i l´elaboració d´estudis de mercat i actuarials.
• Termini de conservació: Les dades es conservaran indefinidament mentre no ens sol•liciti la seva supressió.

PROVEIDORS
Gestionem les dades amb les següents finalitats:

La finalitat del tractament és la gestió de proveïdors: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col•laboracions.

• La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual.
• Termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts.

3.- Destinataris de les dades personals
• Per obligació legal: a l'administració tributària per a pagament d'impostos, a jutges, tribunals que ho sol•licitin per via judicial.
• Cessió necessària per a la realització dels serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, companyies d'assegurances per a la gestió d'assegurances, entitats de recobrament per a la corresponent reclamació de deutes pendents de pagament.
• LA MUTUALITAT podrà comunicar les dades tractades, a altres entitats o organismes públics relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau, així com per raons de reassegurança o coassegurança, segons estableix la llei 30/1995 d´ordenació de les assegurances privades.


4.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA MUTUALITAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a L´ASSEGURADORA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol•licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, LA MUTUALITAT aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.


3) PRIVACITAT AUTORITZACIONS I INFORMES MÈDICS

Política de privacitat per autoritzacions

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per L´ASSEGURADORA MUTUA DE TERRASSA. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes al sol•licitar autoritzacions o entregar informes mèdics i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LA MUTUALITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:
El titular responsable del tractament de les dades:

MUTUA DE TERRASSA Mutualitat de Previsió Social, (d´ara en endavant, L'ASSEGURADORA marca comercial de MÚTUA DE TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació
AUTORITZACIONS PER PETICIÓ DE PROVES

Finalitat del tractament:
- Gestionar la petició de l´interessat per realitzar proves especials segons establert al contracte de serveis.

- Bases legals per al tractament:

Relació contractual.

Termini de conservació:

- Les dades es conservaran mentre duri la relació de serveis i una vegada finalitzada durant els terminis establerts legalment per la prescripció de qualsevol acció civil o penal de reclamació.

ENTREGA D´INFORMES MÈDICS

Finalitat del tractament:

- Gestió de la sinistralitat

- Bases legals per al tractament:

Relació contractual:

Consentiment de l´ínteressat al entregar l´informe per qualsevol mitjà de comunicació.

Termini de conservació:

- Les dades es conservaran mentre duri la relació de serveis i una vegada finalitzada durant els terminis establerts legalment per la prescripció de qualsevol acció civil o penal de reclamació.

3.- Destinataris de les dades personals
LA MUTUALITAT podrà comunicar les dades tractades, a altres entitats o organismes públics relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau, així com per raons de reassegurança o coassegurança, segons estableix la llei 30/1995 d´ordenació de les assegurances privades.
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol•licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.


4.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA MUTUALITAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a L´ASSEGURADORA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol•licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, LA MUTUALITAT aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.


4) PRIVACITAT SELECCIÓ DE PERSONAL

Política de privacitat selecció de personal

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per L´ASSEGURADORA MUTUA DE TERRASSA. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels cvs rebuts i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LA MUTUALITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:
El titular responsable del tractament de les dades:

MUTUA DE TERRASSA Mutualitat de Previsió Social,(d´ara en endavant, L'ASSEGURADORA marca comercial de MÚTUA DE TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@mutuaterrassa.cat


2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A l´ASSEGURADORA tractem les dades personals dels nostres candidats a posicions de treball amb les següents finalitats:

1.- Per a la selecció de personal durant els processos que LA MUTUALITAT mantingui oberts.
2.- Per mantenir un arxiu (borsa de treball) amb informació curricular si el perfil requerit del candidat s'ajusta a les característiques i necessitats tant de LA MUTUALITAT com de les altres empreses del grup (descrites a l´apartat 3).

• Base legal pel tractament: La base legal pel tractament de les seves dades curriculars és la seva autorització que es considera atorgada amb l’enviament del seu CV.
• Termini de conservació: L´ASSEGURADORA conservarà les seves dades curriculars durant el termini màxim de 2 anys.

Donat que les dades curriculars son fàcilment variables en el temps preguem què per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.


3.- Destinataris de les dades personals
Empreses del grup MUTUA TERRASSA: Mútua Terrassa Serveis Corporatius Mútua de Terrassa MPS, Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa FPC, Àptima Centre Clínic SL, Axioma Solucions Integrals SA, Egarmatic SA, Fundació Vallparadís FPC, Fundació Mútua de Terrassa per a la Docència i la Recerca Biomèdica i Social FPC, Centre de Tecnologia Diagnòstica SA, TOP Assessorament i gestió Corredoria Assegurances SA, Fundació Integralia Vallès FPC.


4.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA MUTUALITAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol•licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, LA MUTUALITAT aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.