Per prevenir les conseqüència econòmiques que produeixen les despeses funeràries a més de no
tenir que ocupar-se de tots els tràmits burocràtics.

Si fem un cost mig, costaria actualment sobre els 6.000€. Pot ser bastant més elevat segons el
que es demani i també varia notablement si es realitza en una gran ciutat o en una població.

Les assegurances cobreixen les despeses de sepeli en funció de la quantitat assegurada. En cas
que el cost del servei sigui menor al capital assegurat, abonem la diferència als beneficiaris.

Assistència jurídica i gestoria, assistència en viatge, serveis de benestar i salut (avantasalud). Tots
sense cap cost addicional